Algemene voorwaarden

Art 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van CrossFit NoGravity North.
1.2 De algemene voorwaarden van CrossFit NoGravity North zijn te vinden op https://nogravitycrossfit.nl.
1.3 Nieuwe leden worden geacht de algemene voorwaarden, voor het ondertekenen van het contract, te hebben gelezen en begrepen.
1.4 Door het tekenen van het contract verklaart men akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van CrossFit NoGravity North.

Art 2: Lidmaatschap
Onder lidmaatschap wordt verstaan:
2.1 Een overeenkomst waarbij een lid kan deelnemen aan de hoeveelheid lessen behorende bij het abonnement.
2.2 Een overeenkomst waarbij een lid kan deelnemen aan de lessen gedurende de periode behorende bij het afgesloten abonnement, bestaande uit 1, 6 of 12 maanden.
2.3 Een overeenkomst dat strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar is.

Art 3: Kosten lidmaatschap
3.1 Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld, behorende bij het gekozen type abonnement.
3.2 Met het ondertekenen van het inschrijfformulier, geeft een lid toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.
3.3 Het lidmaatschap wordt voldaan in maandelijkse termijnen, één maand vooruitbetalend middels automatische incasso.
3.4 De incasso vindt plaats op de eerste dag van de maand.
3.5 Lidmaatschapsgelden zijn onderhevig aan verhogingen. CrossFit NoGravity North bepaalt elk jaar de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden. Prijswijzigingen worden 1 maand voor het nieuwe kalenderjaar medegedeeld en is geldig op alle nieuwe overeenkomsten.
3.7 CrossFit NoGravity North heeft het recht, om bij een betalingsachterstand, de toegang van een lid tot CrossFit NoGravity North te weigeren.

Art 4: Duur en beëindiging van het lidmaatschap
4.1. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van het gekozen lidmaatschap.
4.2. Na het verlopen van de contractperiode wordt deze automatisch verlengd met één maandabonnement, met een gelijk aantal lessen gebaseerd op het aflopende abonnement.
4.3 Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd, indien een lid één maand voor het einde van de contractperiode het lidmaatschap beëindigd. Beëindigen kan alleen schriftelijk via [email protected] met daarin de mededeling het lidmaatschap te willen beëindigen.
4.4 Het lidmaatschap wordt verlengd of aangepast, indien een lid één maand voor het einde van de contractperiode een nieuw of ander lidmaatschap kiest.
4.5 Leden ontvangen één maand voor het einde van de contractperiode een email van CrossFit NoGravity North met daarin de vraag hoe een lid zijn lidmaatschap wilt continueren.

Art 5: Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap
5.1 Gedurende het lidmaatschap kan een lid zijn lidmaatschap alleen wijzigen naar een lidmaatschap met meerdere trainingen. Dus van 2- naar 3- of naar een onbeperkt aantal trainingen per week. Ook kan een lid de duur van zijn lidmaatschap verlengen, van 1 maand naar 6 maanden of naar 12 maanden. Dit noemen we Upgraden. Andere wijzigingen zijn alleen mogelijk wanneer de afgesloten contractperiode is geëindigd. Een lid wordt hier vooraf van op de hoogte gebracht.
5.2 Abonnement bevriezen (in overleg en met toestemming van CrossFit NoGravity North), kan alleen bij ernstig lichamelijk letsel of tijdens een uitzending naar het buitenland voor een minimale duur van een 3 aaneengesloten maanden. Voor beide gevallen is schriftelijk bewijs vanuit de werkgever voorwaardelijk.
5.3 Een lid heeft bij een tussentijdse verandering of een pauze van het contract geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
5.4 Tussentijdse veranderingen dienen één maand voorafgaand aan de te wijzigen periode met een e-mail naar [email protected] te worden doorgegeven en zullen per opvolgende maand worden doorgevoerd.
5.5 Een lid dient alle wijzigingen omtrent woonadres, postadres, email, telefoonnummer en bankrekeningnummer tijdig door te geven aan CrossFit NoGravity North middels een e-mail naar [email protected].

Art 6: Lessen
6.1 CrossFit NoGravity North behoud zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of af te gelasten in verband met officiële feestdagen, vakantie, ziekteverzuim van de Coach/Trainer, enige vorm van overmacht of andere door CrossFit NoGravity North te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
6.2 In het geval van officiële feestdagen zijn de openingstijden als volgt: maandag t/m zondag 09.00 uur – 12.00 uur.

Art 7: Gedrag leden
7.1 Leden maken geen misbruik van de materialen of faciliteiten van CrossFit NoGravity North.
7.2 Eventuele schade aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door het desbetreffende lid.
7.3 Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot verwijdering uit het pand van CrossFit NoGravity North en beëindiging van het lidmaatschap, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Art 8: Aansprakelijkheid
8.1 Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico gebruik van de materialen en faciliteiten van CrossFit NoGravity North.
8.2 CrossFit NoGravity North sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of haar trainers/coaches uit voor schade, verwonding of overlijden van het lid tijdens het deelnemen aan lessen en/of verblijf in de accommodatie waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen of faciliteiten.
8.3 Ieder lid vrijwaart CrossFit NoGravity North voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.

Art 9: Media
9.1 De leden geven CrossFit NoGravity North toestemming om fotografische of ander soortige opnamen van groepen of individuen te maken, te gebruiken, behoudens bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en derhalve niet aan derden worden verstrekt.

Winkelwagen
Scroll naar boven